ΤΤο Δ.Σ. του φορέα, για την στελέχωση του οικοτροφείου και των Π.Δ. καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας:

 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ορισμενου χρόνου.

               Η εταιρία «ΗΠΙΟΝΗ» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Πρόνοιας και  της Ψυχικής Υγείας, υλοποιώντας παράλληλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις 31/05/2006 και με βάση την Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας (Υ5β/Γ.Π./οικ.97226 – 16/09/2005) και την Απόφαση Ένταξης Πράξεις «Λειτουργία Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) άτομα με νοητική υστέρηση και Ψυχικές Διαταραχές στην Αττική» (κωδικός πράξεις στο ΟΠΣ 107079) από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ. Πρωτ. 566/206/2.1 – Αθήνα 08/02/2006, έχει ξεκινήσει η λειτουργία της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – ΕΣΤΙΑ-  Οικοτροφείο, σε χώρο περίπου 1000 τ.μ. στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Σαλαμινομάχων 23, περιοχή Σισμανόγλειο.

Η λειτουργία του Οικοτροφείου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 2.1 «Αποασυλοποίηση και Κοινωνικοοικονομική (επαν)ένταξη Ψυχικά Ασθενών», με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έως 30/11/2007 και από 01/12/2007 εντάσσεται εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό. Από ένταξη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, υπ’ αριθμόν 2585 / 13-06-2013 με κωδ. Πρόσκλησης 26 της ΕΥΤΥΚΑ. Η λειτουργία του Οικοτροφείου εντάχθηκε επίσης στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από τον φορέα ΗΠΙΟΝΗ Α.Μ.Κ.Ε. στην περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου» με διάρκεια από 01/11/2012 έως 31/12/2015.

 

Επιπλέον η ΗΠΙΟΝΗ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 373824), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Τελικό Δικαιούχο της Πράξης την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργεί 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  στην περιοχή των Μελισσίων. Η ανάπτυξη των Π.Δ. βασίζεται στην υπογεγραμμένη  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ μεταξύ Δικαιούχου (ΕΥΕΤΥΚΑ)   και της “ΗΠΙΟΝΗ” που αποτελεί ανάληψη νομικής δέσμευσης.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το Οικοτροφείο μας, αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη, άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές, με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην Κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Η θεραπευτική ομάδα η οποία εργάζεται για τον σκοπό αυτό , αποτελείται από 23 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές, θεραπευτές κλπ).

Στο Οικοτροφείο μας φιλοξενούνται πέντε (5) γυναίκες και δέκα (10) άντρες, ηλικίας 24 έως 64 ετών. Όλοι οι ένοικοί μας είναι πλήρως ρυθμισμένοι ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή, αυτοεξυπηρετούνται και κινούνται ήδη αυτόνομα στην Κοινότητα.     

            Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα είναι χώροι στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης.

Η λειτουργία του Π.Δ. αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση προς την αυτονόμηση της ζωής των ενοίκων του. Παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου.

            Η Ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα προστατευόμενα διαμερίσματα έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλή­ρη αυτόνομη διαβίωση.

Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα αποτελούν τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευόμενων-ψυχικά ασθενών στον κοινωνικό ιστό, μια εναλλακτική δομή διαμονής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Το Δ.Σ. του φορέα, για την στελέχωση των Π.Δ.  καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Έναν ψυχολόγο, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

  • Απαιτείται πτυχίο Ανώτερης Σχολής.
  • Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

 

            Αντικείμενο της Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

α.         Ο / η Ψυχολόγος είναι αρμόδιος για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους ενοίκους, στις οικογένειες τους και στην κοινότητα.

β.         Ειδικότερα ως προς  τους ενοίκους, ο ρόλος του/της Ψυχολόγου συνίσταται αρχικά στην παρατήρηση και κλινική εκτίμηση της συμπεριφοράς τους. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των Ατομικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων για κάθε ένοικο.

γ.         Αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των ενοίκων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε εξατομικευμένο και ομαδικό επίπεδο.

Ως προς το πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, κινητοποιεί τους ενοίκους

και διαχειρίζεται το άγχος που σχετίζεται με την εκπαιδευτική και εργασιακή διαδικασία.

δ.         Υποστηρίζει τους επαγγελματίες και κυρίως το πρόσωπο αναφοράς στην εφαρμογή των εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και στη δοκιμή τους μαζί με τον ένοικο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

ε.         Ενισχύει την εμπλοκή της οικογένειας (σε συνεργασία με τον/την Κοιν. Λειτουργό), στη θεραπευτική διαδικασία και αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης της σε θέματα κατανόησης της ψυχικής ασθένειας και επικοινωνίας, συναλλαγής και υποστήριξης του συγγενικού τους προσώπου.

στ.       Διαχειρίζεται επίσης προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ του ενοίκου και της οικογένειας του, μεταξύ των ενοίκων και τέλος μεταξύ των ενοίκων και του προσωπικού (σε συνεργασία με τον/την Κοιν. Λειτουργό).

ζ.         Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης της κοινότητας και αποστιγματισμού των ενοίκων του οικοτροφείου.

η.         Συμμετέχει για τη δημιουργία ευχάριστης και άνετης ατμόσφαιρας.

θ.         Συμμετέχει σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες (γιορτή των Χριστουγέννων, Πάσχα, κατασκήνωση, διακοπές το Καλοκαίρι…) με τους ενοίκους, για μείωση της κοινωνικής απόστασης των ενοίκων και ενίσχυση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών  τους.

ι.          Συνεργάζεται στενά με τον Ψυχίατρο και τους λοιπούς εξωτερικούς ιατρούς της Δομής.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο

υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

  • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

      ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει:

  • ΠΡΟΣ “ΗπιόνΗ” ΑμΚΕ  για τη θέση γενικών καθηκόντων
  • Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου
  • Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

Θα έχει συνημμένα:

  • Βιογραφικό Σημείωμα (αναλυτικό για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν). 

     

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους και το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση ipioni_amke@yahoo και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 13.30΄ στο τηλ. 210 6198701.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται  στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον. 

Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 17/10/2022 και λήγει  την

Παρασκευή 21/10/2022. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.)

Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια

Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των  επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Φωτοτυπίες απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και  Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) θα καταθέσουν οι επιλεγέντες όταν κληθούν από τον Φορέα.

Οι επιτυχόντες θα εκπαιδευτούν για τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβουν με ευθύνη του Φορέα.

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                               ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΜΕΛΗ